WYPŁATA ZASIŁKU ZUS

     Zasiłek ZUS wypłacany na miejscu pozwala na stworzenie dogodnych warunków osobom które zlecają nam organizację pogrzebu. Rozliczenie następuje gotówką przed pogrzebem.

     Nie pobieramy żadnych prowizji, a kwota zasiłku jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS. Bezpłatnie sporządzamy i dostarczamy do ZUS wnioski o przyznanie rent rodzinnych.

     Załatwiamy niezrealizowane świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej.
Zasiłek jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego celem jest pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje w razie śmierci:
*Ubezpieczonego
*Osoby pobierającej emeryturę lub rentę
*Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
*Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
*Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.
Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:
*dzieci własne
*dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości
*inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
*wnuki i rodzeństwo,
*małżonek (wdowa i wdowiec),
*rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

     Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa inna osoba niż członek rodziny przysługuje jej zwrot kosztów w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie. Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł.

Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku pogrzebowego to:
*skrócony odpis aktu zgonu
*wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12) rachunki poniesionych kosztów pogrzebu
*dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Poradnik ZUS
W wypadku śmierci osoby dorosłej jeden z egzemplarzy karty zgonu zawiera adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, należy przedstawić go administracji cmentarza w celu pochowania ciała zmarłej osoby, drugi służy do celów statystycznych.
W przypadku dziecka martwo urodzonego, nie jest wymagana adnotacja stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
Przekazanie zwłok do publicznej uczelni medycznej lub pochowanie zwłok wymaga stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu która zawiera adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
Jeżeli istnieje podejrzenie przestępstwa którego następstwem jest zgon do pochowania zwłok wymagana jest karta zgonu i zezwolenie prokuratora.

Zakład pogrzebowy "Walicki" © 2006-2023